.

.

Privacy statement

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stichting DELTA Ride for the Roses is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
  • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger.
  • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
  • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
  • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.
  • Om je via nieuwsbrieven te kunnen informeren over het event en om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

De stichting verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

  1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
  2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting Ride for the Roses van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de stichting in algemene zin, zowel bij de stichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, is er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je e-mailadres door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze evenementen.
Dit kan gebeuren e-mail. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een mail sturen naar info@deltaridefortheroses.nl om je uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Contact

Heb je een vraag? Stuur een mail naar info@deltaridefortheroses.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.