ANBI

ANBI

ANBI

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie die als doel heeft geld in te zamelen voor het onderzoek ter bestrijding van kanker van het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF). Dit doet zij door fietstoertochten in Zeeland te organiseren onder de naam 'Ride for the Roses". 

Beleidsplan

De beleidshoofdlijnen van de Stichting "Ride for the Roses Zeeland" zijn:

  • Het organiseren van laagdrempelige fietstoertochten waardoor een zo'n breed mogelijk publiek kan deelnemen aan de Ride for the Roses.
  • Met het organiseren van de fietstoertochten zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF door de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat alle inkomsten, na aftrek van de organisatiekosten, ten goede komen van het KWF. Onder inkomsten worden verstaan: inschrijfgelden van deelnemers, sponsorbijdragen, donaties, subsidies, giften etc. Alle bestuurders van de stichting en de aan haar gelieerde comités werken op vrijwillige basis en voldoen allen aan de integriteiteisen.

Beloningsbeleid

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie. Er worden aan bestuursleden en vrijwilligers dus geen beloningen of uitkeringen gedaan. Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden tegen de werkelijke kostprijs en na overlegging van de aankoopnota's. Gereden kilometers met de eigen wagen kunnen gedeclareerd worden aan € 0,23/km.

Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van werkzaamheden een extern bureau in te huren voor die werkzaamheden die normaliter niet verwacht gedaan te kunnen worden door vrijwilligers.

Bestuursverslag 2023

In 2023 wist DELTA Ride for the Roses met 4.547 deelnemers en met 4.937 donateurs een opbrengst voor KWF van €314.374 te realiseren, daarmee was dit een van de meest succesvolle edities. Met name de groei in het aantal donateurs van 1.381 in 2022 naar 4.937 in 2023 heeft bijgedragen aan de groei in de opbrengst voor KWF.

De Ride wist een opbrengst na aftrek van kosten van €314.374 te realiseren. Overeenkomstig met KWF gemaakte afspraken is €284.602 afgedragen aan KWF voor de navolgende onderzoekdoelen:

  • Waarom krijgen kinderen kanker?
  • Verhogen pesticiden de kans op borstkanker?
  • De immuunsysteem-onderdrukkende omgeving van alvleeskliertumoren.

Dit zijn meerjarige onderzoeken welke door de Ride meerjarig worden gesponsord. Daarnaast is €14.886 overgemaakt naar de stichting “Mag ik dan bij jou”, dit fonds ondersteunt ouders die geconfronteerd worden met kanker bij hun kinderen. De resterende €14.886 is overgemaakt naar de oncologie-afdelingen van de ziekenhuizen Zorgsaam en ADRZ, elk voor de helft.

Het boekjaar 2023 werd afgesloten met een tekort van €312 (vorig jaar tekort van €1.446) hetwelk in mindering is gebracht op het eigen vermogen. Het tekort betreft het saldo van baten minus lasten en afdrachten in 2023. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2023 groot €42.464, dit is het werkkapitaal voor de organisatie van de Ride 2024. Vorenstaande is ontleend aan de jaarrekening 2023 waarbij door de accountant Moore DRV een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Na afloop van de Ride heeft het bestuur met alle betrokken stakeholders uitvoerig het evenement geëvalueerd. De uitkomst daarvan is dat een verdere professionalisering van de organisatie wenselijk is. Inzet daarbij is directere betrokkenheid van het bestuur bij de organisatie van de Ride. De nieuwe organisatiestructuur is onderstaand bijgevoegd. In de 2e helft van 2023 is het bestuur uitgebreid met bestuursleden voor de portefeuilles: sponsoring, vrijwilligers en marketing en communicatie.

Het bestuur heeft de ambitie voor de Ride 2024 gesteld op 5.000+ deelnemers en een afdracht aan KWF van €350.000.

Voor 2024 is besloten geen KidsRide meer te organiseren gezien het beperkte aantal deelnemers, in plaats daarvan is besloten in te zetten op een Family Ride voor gezinnen op de 25 km voor beide locaties.

Tot slot bedankt het bestuur alle vrijwilligers die de Ride 2023 mogelijk hebben gemaakt.

Vastgesteld door bestuur dd 31 januari 2024

Contactgegevens

Stichting "Ride for the Roses Zeeland"

E-mail: info@deltaridefortheroses.nl
KvK nr: 20160885
BTW nr: NL821357037B01
ANBI / Fiscaal nr:  8213.57.037
IBAN: NL69ABNA0425496414

 

Samenstelling koepelbestuur

Voorzitter: Henk Remijnsen
Penningmeester: Marcel Klootwijk
Secretaris: Jan Princen
Portefeuillehouder sponsoring: Piet Lampert
Portefeuillehouder vrijwilligers: Marjan Francke
Portefeuillehouder marketing en communicatie: Maya van der Vlugt 

Financiële verantwoording

De balans per 31 december 2023 en staat van baten en lasten over 2023 ziet er als volgt uit:

Balans  31-dec-23   31-dec-22
       
ACTIVA      
Vlottende activa      
Vorderingen 2.052 €   0 €
Liquide middelen 42.031 €   54.057 €
TOTAAL ACTIVA 44.083 € 54.057 €
       
PASSIVA      
Eigen vermogen      
Bestemmingsreserves 20.000 €   20.000 €
Algemene reserve 22.464 €   22.775 €
Kortlopende schulden      
Kortlopende schulden 11.282 €   1.619 €
TOTAAL PASSIVA 54.057 € 44.083 €

 

Winst-en-verliesrekening  2023   2022
Omzet 412.513 €   289.284 €
       
Jaarlijkse kosten 66.361 €   66.728 €
Marketing- en communicatiekosten 23.920 €   27.412 €
Algemene kosten 5.327 €   1.263 €
Totale kosten 95.403 €   95.403 €
       
Bedrijfsresultaat 316.905 € 193.881 €
       
Financiële baten en lasten -2.843 €   -2.824 €
Resultaat voor belasting 314.062 € 191.057 €
       
Afdracht KWF Kankerbestrijding 314.374 €   192.503 €
Resultaat -312 €   -1.446 €