ANBI

Doelstelling

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie die als doel heeft geld in te zamelen voor het onderzoek ter bestrijding van kanker van het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF). Dit doet zij door fietstoertochten in Zeeland te organiseren onder de naam 'Ride for the Roses". 

Beleidsplan

De beleidshoofdlijnen van de Stichting "Ride for the Roses Zeeland" zijn:

  • Het organiseren van laagdrempelige fietstoertochten waardoor een zo'n breed mogelijk publiek kan deelnemen aan de Ride for the Roses.
  • Met het organiseren van de fietstoertochten zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF door de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat alle inkomsten, na aftrek van de organisatiekosten, ten goede komen van het KWF. Onder inkomsten worden verstaan: inschrijfgelden van deelnemers, sponsorbijdragen, donaties, subsidies, giften etc.Alle bestuurders van de stichting en de aan haar gelieerde  comités werken op vrijwillige basis en voldoen allen aan de integriteiteisen.

Beloningsbeleid

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie. Er worden aan bestuursleden en vrijwilligers dus geen beloningen of uitkeringen gedaan. Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden tegen de werkelijke kostprijs en na overleg van de aankoopnota's. Gereden kilometers met de eigen wagen kunnen gedeclareerd worden aan € 0,19/km.

Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van werkzaamheden een extern bureau in te huren voor die werkzaamheden die normaliter niet verwacht gedaan te kunnen worden door vrijwilligers.

Activiteiten 2021

In verband met de COVID-19 pandemie is de DELTA Ride for the Roses in 2021 georganiseerd als DELTA Individual Ride. Hieraan hebben ruim 1.100 personen deelgenomen. De totaalopbrengst voor het KWF was € 130.000.

Contactgegevens

Stichting "Ride for the Roses Zeeland"

E-mail:             info@deltaridefortheroses.nl
KvK nr:            20160885
BTW nr:           NL821357037B01
Fiscaal nr:        8213.57.037
IBAN:              NL69ABNA0425496414

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:   Henk Remijnsen
Penningmeester:  Marcel Klootwijk
Secretaris:  Jan Princen
Lid (vz. comité Midden Zeeland):  Joost de Goffau
Lid (vz. comité Zeeuws-Vlaanderen):  Jack Begijn

Financiële verantwoording

De balans per 31 december 2021 en staat van baten en lasten over 2021 ziet er als volgt uit:

Balans  31-dec-21   31-dec-20
       
ACTIVA      
Vlottende activa      
Vorderingen 5.535 €   0 €
Liquide middelen 71.232 €   101.172 €
TOTAAL ACTIVA 76.767 € 101.172 €
       
PASSIVA      
Eigen vermogen      
Bestemmingsreserves 20.000 €   20.000 €
Nog af te dragen KWF 24.222 €   28.401€ 
Kortlopende schulden      
Kortlopende schulden 32.545 €   52.771 €
TOTAAL PASSIVA 76.767 € 101.172 €

 

Winst-en-verliesrekening  2021   2020
Omzet 159.593 €   23.747 €
Brutomarge 159.593 € 23.747 €
Overige bedrijfsopbrengsten 1.444 €   0 €
       
Verkoopkosten 14.471 €   5.400 €
Autokosten 983 €   0 €
Kantoorkosten 8.575 €   4.338 €
Organisatiekosten 10.414 €   6.679 €
Assurantiekosten 91 €   0 €
Algemene kosten 338 €    0 €
Totale kosten 34.872 €   16.417 €
       
Bedrijfsresultaat 126.164 € 7.329 €
       
Financiële baten en lasten -344 €   -1.368 €
Resultaat voor belasting 125.821 € 5.962 €
       
Afdracht KWF Kankerbestrijding 130.000 €   15.875 €
Resultaat -4.179 €   -9.913 €
Prachtige routes vanuit Goes en Terneuzen
Het grootste peloton van Zeeland
Een mooie dag met een fantastisch doel