ANBI

Doelstelling

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie die als doel heeft geld in te zamelen voor het onderzoek ter bestrijding van kanker van het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF). Dit doet zij door fietstoertochten in Zeeland te organiseren onder de naam 'Ride for the Roses". 

Beleidsplan

De beleidshoofdlijnen van de Stichting "Ride for the Roses Zeeland" zijn:

  • Het organiseren van laagdrempelige fietstoertochten waardoor een zo'n breed mogelijk publiek kan deelnemen aan de Ride for the Roses.
  • Met het organiseren van de fietstoertochten zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF door de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat alle inkomsten, na aftrek van de organisatiekosten, ten goede komen van het KWF. Onder inkomsten worden verstaan: inschrijfgelden van deelnemers, sponsorbijdragen, donaties, subsidies, giften etc.Alle bestuurders van de stichting en de aan haar gelieerde  comités werken op vrijwillige basis en voldoen allen aan de integriteiteisen.

Beloningsbeleid

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie. Er worden aan bestuursleden en vrijwilligers dus geen beloningen of uitkeringen gedaan. Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden tegen de werkelijke kostprijs en na overleg van de aankoopnota's. Gereden kilometers met de eigen wagen kunnen gedeclareerd worden aan € 0,19/km.

Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van werkzaamheden een extern bureau in te huren voor die werkzaamheden die normaliter niet verwacht gedaan te kunnen worden door vrijwilligers.

Activiteiten 2021

In verband met de COVID-19 pandemie is de DELTA Ride for the Roses in 2021 georganiseerd als DELTA Individual Ride. Hieraan hebben ruim 1.100 personen deelgenomen. De totaalopbrengst voor het KWF was € 130.000.

Contactgegevens

Stichting "Ride for the Roses Zeeland"

E-mail:             info@deltaridefortheroses.nl
KvK nr:            20160885
BTW nr:           NL821357037B01
Fiscaal nr:        8213.57.037
IBAN:              NL69ABNA0425496414

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:   Henk Remijnsen
Penningmeester:  Marcel Klootwijk
Secretaris:  Peter Boerjan
Lid (vz. comité Midden Zeeland):  Henk de Jong / Rene Zweedijk
Lid (vz. comité Zeeuws-Vlaanderen):  Marc Stam

Financiële verantwoording

De balans per 31 december 2020 en staat van baten en lasten over 2020 ziet er als volgt uit:

Balans per 31 december 2020 31-dec-20   31-dec-19
       
ACTIVA      
Vlottende activa 0 €   3.108 €
Liquide middelen 101.172 €   58.188 €
TOTAAL ACTIVA 101.172 €   61.296 €
       
PASSIVA      
Reservering donaties 2020 26.861 €    
Reservering inschrijfgelden 2020 25.910 €    
Reservering organisatiekosten  38.314 €   41.296 €
Reserves 10.087 €   20.000 €
TOTAAL PASSIVA 101.172 €   61.296 €

 

Uitgaven     Inkomsten  
         
Algemene kosten 2.413 €   Donaties 2020 15.875 €
Organisatiekosten 6.154 €   Sponsoring 7.872 €
Marketing- en communicatiekosten 6.509 €   Rente 1 €
Drukwerk en kantoorbehoeften 2.710 €      
Afdrachten KWF 15.875 €   Nadelig saldo 9.913 €
Totaal uitgaven 33.661 €   Totaal inkomsten 33.661 €

 

Prachtige routes vanuit Goes en Terneuzen
Het grootste peloton van Zeeland
Een mooie dag met een fantastisch doel