ANBI

Doelstelling

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie die als doel heeft geld in te zamelen voor het onderzoek ter bestrijding van kanker van het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF). Dit doet zij door fietstoertochten in Zeeland te organiseren onder de naam 'Ride for the Roses". 

Beleidsplan

De beleidshoofdlijnen van de Stichting "Ride for the Roses Zeeland" zijn:

  • Het organiseren van laagdrempelige fietstoertochten waardoor een zo'n breed mogelijk publiek kan deelnemen aan de Ride for the Roses.
  • Met het organiseren van de fietstoertochten zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF door de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat alle inkomsten, na aftrek van de organisatiekosten, ten goede komen van het KWF. Onder inkomsten worden verstaan: inschrijfgelden van deelnemers, sponsorbijdragen, donaties, subsidies, giften etc. Alle bestuurders van de stichting en de aan haar gelieerde comités werken op vrijwillige basis en voldoen allen aan de integriteiteisen.

Beloningsbeleid

De Stichting "Ride for the Roses Zeeland" is een non-profit organisatie. Er worden aan bestuursleden en vrijwilligers dus geen beloningen of uitkeringen gedaan. Gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden tegen de werkelijke kostprijs en na overlegging van de aankoopnota's. Gereden kilometers met de eigen wagen kunnen gedeclareerd worden aan € 0,19/km.

Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van werkzaamheden een extern bureau in te huren voor die werkzaamheden die normaliter niet verwacht gedaan te kunnen worden door vrijwilligers.

Bestuursverslag 2022

In 2022 is, na twee coronajaren, weer een DELTA Ride for the Roses gehouden. Met 4.865 deelnemers en een opbrengst voor KWF van €192.503 kan gesteld worden dat deze Ride succesvol is geweest.

Na afloop van de Ride is een deelnemers-enquête gehouden met een response van bijna 20%. Hieruit blijkt dat de gemiddelde waarderingscijfers liggen tussen de 7,7 en 8,9. Mooie cijfers waarbij 67% van de deelnemers aangeeft mee te doen voor het goede doel van KWF.

Voor het eerst in de geschiedenis van de DELTA Ride for the Roses was er sprake van een passage door de Westerscheldetunnel bij de 120km rit vanuit Goes. Bij het uitrijden van de tunnel is helaas een deelnemer onwel geraakt. Ondanks dat professionele hulp snel ter plaatste was, mocht de hulp niet baten en is deze deelnemer later in het ziekenhuis overleden. Het koepelbestuur heeft daarop besloten de programmering op de finishlocatie in Goes te versoberen.

De DELTA Ride for the Roses wist een opbrengst, na aftrek van kosten, van €192.503 te realiseren. Overeenkomstig met KWF gemaakte afspraken is 90% direct afgedragen aan KWF voor de navolgende onderzoekdoelen:

  • Waarom krijgen kinderen kanker?
  • Verhogen pesticiden de kans op borstkanker?
  • De immuunsysteem-onderdrukkende omgeving van alvleeskliertumoren.

Daarnaast is 5% overgemaakt naar Art4Ukraine ten behoeve van de ondersteuning van kinderen met kanker in Oekraïne. De resterende 5% is overgemaakt naar de Stichting Westerlicht ten behoeve van de opzet van inloophuizen in Zeeland voor (ex-)kankerpatiënten en hun familie. Het boekjaar 2022 werd afgesloten met een tekort van €1.446 hetwelk in mindering is gebracht op het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt eind 2022 €42.775, hetgeen het werkkapitaal is voor de DELTA Ride 2023.

Na afloop van de Ride heeft het koepelbestuur met alle betrokken stakeholders uitvoerig het evenement geëvalueerd. De uitkomst hiervan is dat een verdere professionalisering van de organisatie wenselijk is. Doel hierbij is het realiseren van meer deelnemers en een hogere afdracht aan KWF. De nieuwe organisatiestructuur is onderstaand bijgevoegd.

Het koepelbestuur heeft de ambitie dat de DELTA Ride for the Roses het fietsevent van Zeeland gaat worden met in 2023 6.000+ deelnemers en een afdracht aan KWF van €250.000.

Tot slot bedankt het koepelbestuur alle vrijwilligers die de DELTA Ride for the Roses 2022 mogelijk hebben gemaakt.

Vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 10 januari 2023.

Contactgegevens

Stichting "Ride for the Roses Zeeland"

E-mail:             info@deltaridefortheroses.nl
KvK nr:            20160885
BTW nr:           NL821357037B01
Fiscaal nr:        8213.57.037
IBAN:               NL69ABNA0425496414

Samenstelling koepelbestuur: 

Voorzitter: Henk Remijnsen
Penningmeester: Marcel Klootwijk
Secretaris: Jan Princen
Portefeuillehouder sponsoring: Piet Lampert
Portefeuillehouder vrijwilligers: Marjan Francke
Portefeuillehouder marketing en communicatie: Maya van der Vlugt

 

Financiële verantwoording

De balans per 31 december 2022 en staat van baten en lasten over 2022 ziet er als volgt uit:

Balans  31-dec-22   31-dec-21
       
ACTIVA      
Vlottende activa      
Vorderingen 0 €   5.535 €
Liquide middelen 54.057 €   71.232 €
TOTAAL ACTIVA 54.057 € 76.767 €
       
PASSIVA      
Eigen vermogen      
Bestemmingsreserves 20.000 €   20.000 €
Nog af te dragen KWF 22.775 €   24.222 €
Kortlopende schulden      
Kortlopende schulden 11.282 €   32.545 €
TOTAAL PASSIVA 54.057 € 76.767 €

 

Winst-en-verliesrekening  2022   2021
Omzet 289.284 €   159.593 €
Brutomarge 289.284 € 159.593 €
Overige bedrijfsopbrengsten 0 €   1.444 €
       
Verkoopkosten 22.028 €   14.471 €
Autokosten 0 €   983 €
Kantoorkosten 5.495 €   8.575 €
Organisatiekosten 66.728 €   10.414 €
Assurantiekosten 309 €   91 €
Algemene kosten 842 €    338 €
Totale kosten 95.403 €   34.872 €
       
Bedrijfsresultaat 193.881 € 126.164 €
       
Financiële baten en lasten -2.824 €   -344 €
Resultaat voor belasting 191.057 € 125.821 €
       
Afdracht KWF Kankerbestrijding 192.503 €   130.000 €
Resultaat -1.446 €   -4.179 €
De DELTA Ride for the Roses 2023 in cijfers:
314.374,00 euro opgehaald
4.547 deelnemers
4.920 donateurs
298.290 kilometer gefietst